Informace o zásadách ochrany osobních údajů.

Abychom mohli plnit své závazky ke svým odběratelům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé osobní údaje. K tomu sděluji:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je naše společnost.

  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení objednávek a řešení reklamací.

  • Zpracováváme jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

  • Ochrana zpracovávaných osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

  • Abychom mohli zákazníky informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme  jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je souhlas zákazníka, který může kdykoli odvolat.

  • Uložené osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému bez výslovného souhlasu údaje neposkytujeme. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

  • Nemáme v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

  • Kdykoliv má zákazník právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.