Bělící prášek PUER 1kg náhr. náplň, Tierra Verde

159,00 Kč

Výrobce, dodavatel:
Tierra Verde
Země původu / výroby:
Čarový kód produktu:
8594165000019
Interní kód produktu:
000240
Cena s DPH:
159,00 Kč
Cena bez DPH:
131,00 Kč bez DPH
Hmotnost/objem:
1000 g / ml
Jednotková cena:
15,90 Kč / 100 g / ml
Dostupnost:
Skladem
Složení:
100 % perkarbonát sodný
Alergeny vyznačeny HŮLKOVÝM písmem.
Mínusy:

Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku. NEBEZPEČÍ: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402).

Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.

Doplňující informace:
Likvidace: Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Použitý obal po důkladném vyprázdnění/vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.


Informacím o jednotlivých výrobcích věnujeme velkou pozornost. Bohužel kvůli se neustále měnícím produktům či legislativním změnám může dojít ke změně ve složení, výskytu alergenů či jiným nutričním hodnotám každého produktu, které se nám v našem eshopu nepodaří aktualizovat. Obrázky jsou pouze ilustativní a nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.

Proto se prosím nespolehejte pouze na informace uvedené na těchto stránkách, ale vždy si pečlivě prostudujte platnou etiketu na konkrétním výrobku.

Děkujeme.